Οικονομικά Στοιχεία

ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

Autogrill Hellas – Έκθεση Ελεγκτή 2012

Autogrill Hellas – Οικονομικές Καταστάσεις 2012

Autogrill Hellas – Ισολογισμός 2012

Autogrill Hellas – Έκθεση Ελεγκτή 2013

Autogrill Hellas – Οικονομικές Καταστάσεις 2013

Autogrill Hellas – Ισολογισμός 2013

Autogrill Hellas – Έκθεση Ελεγκτή 2014

Autogrill Hellas – Οικονομικές Καταστάσεις 2014

Autogrill Hellas – Ισολογισμός 2014

Autogrill Hellas – Έκθεση Ελεγκτή 2015

Autogrill Hellas – Οικονομικές Καταστάσεις 2015

Autogrill Hellas – Ισολογισμός 2015

Autogrill Hellas – Οικονομικές Καταστάσεις 2016

Autogrill Hellas – Οικονομικές Καταστάσεις 2017

Autogrill Hellas – Οικονομικές Καταστάσεις 2018

Autogrill Hellas – Οικονομικές Καταστάσεις 2019

Autogrill Hellas – Οικονομικές Καταστάσεις 2020

Autogrill Hellas – Οικονομικές Καταστάσεις 2021

Autogrill Hellas – Οικονομικές Καταστάσεις 2022